Jak założyć żłobek

Jak założyć żłobek. Mianem żłobka określa się placówkę opieki, która zajmuje się dziećmi w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia. Jakiego rodzaju warunki należy spełnić, aby móc go założyć?

Żłobek założyć może między innymi gmina, prowadząc tego typu instytucję w formie jednostki budżetowej. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by powołała do go życia osoba fizyczna, prawna czy jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

By móc założyć swój własny żłobek, niezbędne jest zarejestrowanie działalności gospodarczej. Najczęściej wybieranym jej rodzajem jest wpis osoby fizycznej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Posiadać należy również pozytywną opinię Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w danym mieście. Dodatkowo, wybrany lokal spełniać musi warunki, które określone zostały w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych. Osoba chcąca prowadzić żłobek, zagwarantować musi należyty poziom realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych oraz edukacyjnych zgodnie z wymogami z ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 i rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25 marca 2011 roku w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna. Konieczne będzie także dokonanie wpisu do rejestru żłobków oraz klubów dziecięcych prowadzonego przez prezydenta, wójta czy burmistrza.

Kadra w żłobku, poza opiekunami, obejmować powinna pielęgniarkę czy położoną posiadające niezbędne doświadczenie kwalifikacje. Muszą one dać rękojmię stosownego sprawowania opieki nad dziećmi. Dodatkowo, nie mogą być pozbawione władzy rodzicielskiej lub nie może ona zostać im zawieszona czy ograniczona. Pracownicy tego typu placówki nie mogą być także skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.