Klub dziecięcy – klub malucha

Co zrobić w sytuacji, w której dziecku nie udało się dostać do żłobka lub usługi opiekunki w znaczący sposób przekraczają domowy budżet? Alternatywne rozwiązanie stanowią kluby dziecięce. Czym charakteryzuje się tego typu forma opieki nad maluchami? Poniżej garść przydatnych informacji na jej temat.

Klub dziecięcy spełnia te same funkcje co żłobek. Tym, co je różni jest czas przebywania dzieci, który w przypadku obiektów pierwszego typu jest krótszy.

Wyróżnia się 2 podstawowe rodzaje klubów dziecięcych: publiczne, które są tworzone i prowadzone przez gminy oraz prywatne, którymi zarządzają osoby prywatne. Mimo takiego podziału, we wszystkich placówkach obowiązują te same normy odnoszące się między innymi do wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, warunków pobytu dzieci oraz kwalifikacji personelu.

Jak zapisać swoją pociechę do klubu dziecięcego? W pierwszej kolejności należy sprawdzić czy w gminie znajduje się tego typu placówka. Jeżeli tak, niezbędne będzie sprawdzenie terminów oraz warunków wpisania dziecka na listę oczekujących. Gdy w gminie brak takiego obiektu, warto zgłosić zapotrzebowanie na niego, mobilizując do tego innych rodziców znajdujących się w takiej samej sytuacji.

W klubie dziecięcym przebywać mogą maluchy od 1 do 3 roku życia. Dzieci starsze, do 4 roku życia, korzystać mogą z niego jedynie w przypadkach uzasadnionych ich rozwojem lub braku miejsc w przedszkolach. Aby było to możliwie, niezbędne jest złożenie na ręce osoby zarządzającej obiektem oświadczenia o przeszkodach, które utrudniają lub uniemożliwiają objęcie pociechy wychowaniem przedszkolnym.

Jak długo dzieci mogą przebywać w klubie dziecięcym? Jest to maksymalnie 5 godzin dziennie. Czas ten nie może zostać wydłużony na wniosek rodziców. W przypadku żłobków czas ten wynosi 10 godzin.

Jeżeli chodzi o koszty korzystania z klubu dziecięcego, wysokość opłat za pobyt i wyżywienie ustalana jest przez podmiot go prowadzący. W placówkach tworzonych przez gminy określa rada gminy na drodze uchwały. Znaleźć można ją między innymi na stronie BIP gminy. Rada gminy może także częściowo lub całkowicie zwolnić rodziców z ponoszenia opłat. W przypadku nieobecności dziecka w klubie dziecięcym, na przykład z powodu choroby, opłaty mogą być nieco niższe (określone powinno być to w statucie klubu dziecięcego).

W klubie dziecięcym zatrudniony może być opiekun, pielęgniarka oraz położona, które dysponują stosownymi uprawnieniami i kwalifikacjami. Na 1 opiekuna przypada tutaj 8 dzieci. W sytuacji, w której w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne, takie, które wymaga szczególnej opieki lub nie ukończyło 1 roku życia, na 1 opiekuna przypada 5 dzieci.

Rodzice dziecka uczęszczającego do klubu dziecięcego mają prawo do informacji na temat jego postępów oraz porad w zakresie pracy z nim. Oprócz tego, uczestniczyć mogą oni w różnego rodzaju zajęciach odbywających się w tego typu placówce.